پنل کاربری برنزی پیامک

تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست
ارسال از دکل bts ایرانسل
sms.tatso.ir

پنل کاربری سیلور پیامک

تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
امکان سفارش خط اختصاصی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست
sms.tatso.ir

پنل کاربری گلد پیامک

تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
امکان سفارش خط اختصاصی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست
sms.tatso.ir

پنل کاربری الماس پیامک

تعرفه عمومی ارسال 79 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
امکان سفارش خط اختصاصی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست
sms.tatso.ir