پنل نمایندگی برنزی پیامک

تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
sms.tatso.ir

پنل نمایندگی سیلور پیامک

تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
sms.tatso.ir

پنل نمایندگی گلد پیامک

تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
sms.tatso.ir

پنل نمایندگی الماس پیامک

تعرفه عمومی ارسال 79 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
sms.tatso.ir