پنل نمایندگی سامانه پیامک

سامانه نمایندگی ارسال و دریافت پیام کوتاه - SMS

پنل نمایندگی برنزی پیامک
 • تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران
پنل نمایندگی سیلور پیامک
 • تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران
پنل نمایندگی گلد پیامک
 • تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران
پنل نمایندگی الماس پیامک

تعرفه عمومی ارسال 79 ریال
امکان ایجاد نامحدود کاربر
امکان ایجاد نامحدود نماینده
قیمت گذاری تعرفه پیامک
قیمت گذاری تعرفه خطوط
خطوط اختصاصی برای کاربران
sms.tatso.ir