پنل نمایندگی سامانه پیامک سامانه نمایندگی ارسال و دریافت پیام کوتاه - SMS
پنل نمایندگی برنزی پیامک
49,000 تومان Uma vez
 • تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران
پنل نمایندگی سیلور پیامک
199,000 تومان Uma vez
 • تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران
پنل نمایندگی گلد پیامک
499,000 تومان Uma vez
 • تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
 • امکان ایجاد نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد نامحدود نماینده
 • قیمت گذاری تعرفه پیامک
 • قیمت گذاری تعرفه خطوط
 • خطوط اختصاصی برای کاربران