خدمات لایسنس
لایسنس اشتراکی cPanel VPS
11,000/mnd
  لایسنس WHM/cPanel
  مخصوص VPS - سرور مجازی
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
110,000 setup/verzendkosten
لایسنس اشتراکی CPanel Dedicated
21,500/mnd
  لایسنس WHM/cPanel
  مخصوص Dedicated - سرور اختصاصی
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
215,000 setup/verzendkosten
لایسنس اشتراکی LiteSpeed
21,500/mnd
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
110,000 setup/verzendkosten
لایسنس اشتراکی CloudLinux
21,500/mnd
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
110,000 setup/verzendkosten
لایسنس اشتراکی Virtualizor
21,500/mnd
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
82,000 setup/verzendkosten
لایسنس CXS آنتی شلر
11,000/mnd
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
52,000 setup/verzendkosten
لایسنس اشتراکی DirectAdmin
11,000/mnd
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 setup/verzendkosten
لایسنس Softaculous
8,000/mnd
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
41,000 setup/verzendkosten
لایسنس WHM Reseller
11,000/mnd
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 setup/verzendkosten
لایسنس WHM Sonic
11,000/mnd
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 setup/verzendkosten