سرور اختصاصی ایران - Iran Dedicated Server

سرور اختصاصی قدرتمند ایران با پهنای باند نامحدود و قیمت استثنائی (ارائه سرور اختصاصی با منابع مورد نیاز شما نیز مقدور هست.)

IRAN Dedicated Server 1

سرور اختصاصی ایران

G7 X 5650 (6core-12Threads)
RAM 16GB ECC ddr3
SATA 2x512 GB SAS
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
1,990,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 2

سرور اختصاصی ایران

G7 X 5650 (6core-12Threads)
RAM 24GB ECC ddr3
HDD 900GB SAS 10K
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
2,190,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 3

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2620v2 (12C/24T)
RAM 32GB ECC ddr3
HDD 2x 900GB SAS 10K
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
2,990,000 تومان
ماهانه
300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 4

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2620 V2 (12C/24T)
RAM 48GB ECC ddr3
HDD 2x 1TB SAS 10K
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
3,490,000 تومان
ماهانه
300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 5

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2650 V2 (16C/32T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 500GB ent
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
4,650,000 تومان
ماهانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 6

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2670 V2 (20C/40T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 500GB ent
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
4,990,000 تومان
ماهانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 7

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2670 V2 (20C/40T)
RAM 64GB ECC ddr3
HDD 2x 4TB SATA ent
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
5,950,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 8

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2696 V2 (24C/48T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 1TB SSD ent
Traffic Unlimited
سرور اختصاصی ایران تهران
ترافیک نامحدود

شروع از
5,990,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید