پنل ارسال و دریافت پیامک

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه - SMS

پنل کاربری برنزی پیامک

پنل پیام کوتاه

 • تعرفه عمومی ارسال 550 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست
پنل کاربری سیلور پیامک

پنل پیام کوتاه

 • تعرفه عمومی ارسال 490 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست
پنل کاربری گلد پیامک

پنل پیام کوتاه

 • تعرفه عمومی ارسال 450 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست
پنل کاربری الماس پیامک

پنل پیام کوتاه

 • تعرفه عمومی ارسال 390 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست