خدمات لایسنس
لایسنس اشتراکی cPanel VPS
11,000/lună
  لایسنس WHM/cPanel
  مخصوص VPS - سرور مجازی
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
110,000 Taxe de instalare
لایسنس اشتراکی CPanel Dedicated
21,500/lună
  لایسنس WHM/cPanel
  مخصوص Dedicated - سرور اختصاصی
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
215,000 Taxe de instalare
لایسنس اشتراکی LiteSpeed
21,500/lună
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
110,000 Taxe de instalare
لایسنس اشتراکی CloudLinux
21,500/lună
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
110,000 Taxe de instalare
لایسنس اشتراکی Virtualizor
21,500/lună
  پشتیبانی دارد
  امکان بروزرسانی دارد
  نصب رایگان
  نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
82,000 Taxe de instalare
لایسنس CXS آنتی شلر
11,000/lună
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
52,000 Taxe de instalare
لایسنس اشتراکی DirectAdmin
11,000/lună
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 Taxe de instalare
لایسنس Softaculous
8,000/lună
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
41,000 Taxe de instalare
لایسنس WHM Reseller
11,000/lună
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 Taxe de instalare
لایسنس WHM Sonic
11,000/lună
  نصب و فعال سازی رایگان
  استفاده از اخرین ورژن
  لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 Taxe de instalare